JRU - ICETSA

Organizing Committees


Invitation Committee:
 • Dr. S.M.Prasad
 • Dr. Sanjeev Kumar Sinha
 • Dr. Bhupesh Kumar Mahatha
 • Dr. Prakash Kumar
 • Dr. Abhishek Pratap
 • Dr. Vikas Kumar Sinha
 • Dr. Shraddha Prasad
 • Dr. Manoj Kumar Lodhi
 • Dr. Prabhat Tiwari
 • Prof. Rashmi Raj
 • Prof.Sudhanshu Maurya
 • Prof. Hulas Raj Tonday
 • Prof.Prashant Jaiwardhan
 • Prof. Shweta Singh
 • Prof. Sumeet Kishore
 • Prof. Sumit Kumar Pandey
 • Prof. Anupama Verma
 • Prof. Amit Golder
 • Prof. Yogesh Nana Patil
Logistics & Hospitality:
 • Prof. Hulas Raj Tonday
 • Prof. Dheeraj Kumar
 • Prof. Prashant Jaiwardhan
 • Prof. Sumeet Kishore
 • Prof. Roshan
 • Prof. Rahul Prakash
 • Prof. Laxmi Kumari Pathak
 • Prof. Pallav
 • Mr. Arindip Diwan
 • Mr. Amit Kushwaha
 • Mr. Kumar Manish
Session Management Committee:
 • Prof. Anupama verma
 • Dr. Vikas Kumar Sinha
 • Dr. Shraddha Prasad
 • Prof. Shweta Singh
 • Prof. Sudhanshu Mourya
 • Prof. Sumit Kumar Pandey
 • Prof. Priyanka Srivastava
 • Prof. Abhishek Pratap
Information & Registration Committee:
 • Prof. Rashmi
 • Prof. Roshan Kumar
 • Prof. Niti Kunwar
 • Prof. Trisha
 • Prof. Ekta
 • Prof. S. J. Prasanthi
 • Prof. O P Satyam
 • Prof. Wakil Kumar
 • Mr. Satya Prakash
Media & Sponsorship:
 • Mr. Pramod kumar
 • Dr. Ashfaque Alam
 • Dr. Sanjeev Kumar Sinha
 • Dr. Neha Keshri
 • Prof. Dheeraj Kumar Pandey
 • Prof. Prashant Jaiwardhan
 • Prof. Sabyasachi Chakraborty
 • Mr. Arindip Diwan
 • Mr. Soumik Mitra
 • Mr. Tarik Murad